wing CHI KWAN TAEKWONDO        
1223 South Carson Street. Carson City Nevada 89701

   WHERE TECHNIQUE BECOMES ART    775 . 885 . 0547Thay_Nghe  Đại Hội
Quốc Gia Nghĩa Tử
June 2009 --- July 2017

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ...

Pictures Slides:

1Thursday, 2Thursday, 3Thursday

Monterey: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Friday night: 1, 2, 3, 4.

1Sat, 2Sat, 3Sat, 4Sat.

Cô_sơn thây_cô1 Thây_cô2 thay_co3
thay_co4 thay1 thay2 08
10 12